1. Postanowienia ogólne.
 1. Strona Dekorium.pl jest witryną informacyjną należącą do firmy SLS Piotr Ławiński z siedzibą w Łodzi (91-224), ul. Aleksandrowska 100 lok. 3, NIP 727-262-86-96.
 2. Strona Dekorium.pl nie jest sklepem internetowym.
 3. Strona Dekorium.pl jest witryną informacyjną prezentującą ofertę tkanin firmy SLS Piotr Ławiński. Wszystkie informacje na temat produktów, zwłaszcza zdjęcia, mają charakter orientacyjny. Szczegóły na temat produktów dostępne są u sprzedawcy.
 4. Zamawianie produktów.
 1. Sprzedawca zastrzega, iż niektóre produkty prezentowane na stronie mogą być w danym momencie niedostępne. Dostępność wybranych produktów należy sprawdzić u sprzedawcy.
 2. Ceny podane przy produktach są cenami netto.
 3. Zamawianie produktów nie jest możliwe bezpośrednio na stronie.
 4. Zamawianie produktów możliwe jest:a) mailowo pod adresem: tkaninySLS@gmail.com ( możliwe 24 godziny na dobę)b) telefonicznie pod numerem: 537-111-114 (pon – pt w godz. 9-17)
 5. Zamówienie powinno zawierać:a) imię i nazwisko zamawiającego/ dane firmy do faktury,b) adres dostawy, c) nr telefonu kontaktowego, ewentualnie adres email, a także d) rodzaj i ilość towaru,e) formę płatności.
 6. Kupujący składając zamówienie zawiera umowę kupna-sprzedaży z firmą SLS Piotr Ławiński, która potwierdzana jest poprzez paragon lub fakturę VAT dołączaną do przesyłki.
 7. Zamówienia są realizowane niezwłocznie po otrzymaniu płatności na konto bankowe firmy SLS za zamówiony towar wraz z kosztem przesyłki kurierskiej.
 8. W przypadku zamówienia z płatnością za pobraniem dokonywaną przy odbiorze przesyłki, firma SLS zastrzega sobie możliwość zrealizowania zamówienia po wpłacie zaliczki o wartości do 50% zamawianego towaru.
 9. Czas dostawy. Przewidywany czas realizacji zamówień to 2-7dni roboczych. W przypadku dłuższego przewidywanego czasu realizacji zamówień Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym i poinformuje o planowanym czasie realizacji zamówienia.
 10. Możliwe formy płatności to:a) przedpłata na konto bankoweb) płatność za pobraniem (płatność gotówką za zamówiony towar w momencie odbioru przesyłki)
 11. Koszty wysyłki przy przedpłacie: a) 23zł brutto (paczka o wadze do 25kg) 
 12. Koszty wysyłki za pobraniem:a) 28zł brutto (paczka o wadze do 25kg)
 13. W przypadku wysyłki na błędny adres dostawy wynikającej z braku lub błędnej informacji od Zamawiającego, koszty transportu za ponowną wysyłkę ponosi Zamawiający. 
III Regulamin procedury reklamacyjnej
 1. 1. Sprawdzenie doręczonej przesyłki przez Kupującego w obecności kuriera upraszcza procedurę reklamacji. Niesprawdzenie przesyłki przez Kupującego nie uniemożliwia i nie wstrzymuje reklamacji.
 2. 2. W razie stwierdzenia wad Towaru Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o wadach Sprzedawcę.
 3. 3. Treść Reklamacji powinna zawierać opis wady towaru, datę powstania wady i sprecyzowane roszczeń Kupującego.
 4. 4. Do reklamacji konsument powinien dołączyć dowód nabycia towaru lub jego kopię.
 5. 5. Kupujący powinien odesłać reklamowany towar na własny koszt, jednakże w przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki zostaną zwrócone.
 6. 6. Reklamacje należy doręczać na adres e-mail: tkaninySLS@gmail.com i pocztą na adres siedziby Sprzedającego.
 7. 7. W przypadku, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji.
 8. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedającego po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
IV Regulamin gwarancji 
 1. Niektóre Produkty oferowane przez Sprzedającego objęte są gwarancją, której udziela Producent lub Sprzedawca.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.
V Regulamin odstąpienia od umowy 
1. Kupującemu, będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. 
2. Prawo o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach: 
- świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, 
- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 
- umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprzefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w tym zamówień Produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Kupującego).
- umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 
- umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego, 
- szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 
- umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, 
- umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, 
- umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego, 
- dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, 
- umów zawartych w drodze aukcji publicznej 
- umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, 
- umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. 
4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. 
5. Koszty wysyłki zwracanego Towaru obciążają Kupującego.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. Sprzedawca zwraca cenę Towaru oraz koszty wysyłki Towaru Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. 
 1. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
VI Regulamin ochrony danych osobowych
 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie https://dekorium.pl/content/1-rodo
VII Regulamin ochrony praw autorskich 
 1. Fotografie Towarów i materiały z nimi związane, w szczególności teksty, grafiki znajdujące się na stronie Sklepu internetowego są objęte prawem autorskim Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób, posiadających prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zakaz wykorzystania materiałów ze strony internetowej Sklepu obejmuje również zakaz pobierania zdjęć oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów handlowo- marketingowych.
 4. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może spotkać się z reakcją karną i cywilną.
IX Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. W każdym innym przypadku właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają praw Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy ustawy. 
4. Regulamin obowiązuje od dnia 18.09.2020 roku.